ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Innovative Synthesized Melanin from Soil as Textile Substitute to Create Garments for the Future
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ขจรศักต์ นาคปาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr. Khajornsak Nakpan
เจ้าของผลงานร่วม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสำคัญ นวัตกรรม;ดิน;เมลานิน;เส้นใยชีวภาพ;วัสดุสิ่งทอทดแทน;เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย วิกฤตการณ์โลกที่อุบัติขึ้นทวีความรุนแรงและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ และการเกิดโรคระบาดร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติของมนุษยชาติเป็นอันมาก วิกฤตทั้งหลายเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องสร้างความร่วมมือกันอย่างไร้พรมแดนและปราศจากเชื้อชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการดำรงชีวิต อีกทั้งสร้างความตระหนักต่อปัญหาสภาพแวดล้อมด้วยการเร่งฟื้นฟูเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทยก็เช่นกัน ได้มีการจัดทำแผนและทิศทางการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความสมดุล กำหนดทิศทางเพื่อยกระดับคุณภาพของประชากรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังจะเห็นได้จาก กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของอนาคตของชาติสามารถผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยประสานสาระสำคัญพร้อมแผนปฏิบัติที่สามารถติดตามอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินผลการพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอก ล้วนถือเป็นการชี้วัดจุดแข็งและอ่อนของประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (National Science and Technology Development Agency, 2019) มาเป็นแม่บทในการสร้างสรรค์โครงการ “นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต” โดยกำหนดแนวทางการวิจัยและขยายผลออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ แนวทางการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งสามแนวทางต่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Office of the National Economics and Social Development Council, 2020) ตามลำดับความสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/khajornsak.n
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง