ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายพันธ์ุ และการวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพของกล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Micropropagation and Bioactive Compound Determination of Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภัคนันท์ บุญญะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Supakkanan Boonya
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว , อ.ดร.เบญญา มะโนชัย, ผศ.ดร.เบญญา มะโนชัย
คำสำคัญ กล้วยไม้;คุณภาพแสง;สารทุติยภูมิ
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ศึกษาการขยายพันธุ์เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ โดยเลี้ยงภายใต้คุณภาพแสงที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบระบบการเลี้ยงต่อเจริญเติบโต และปริมาณสารออกฤทธ์ิของต้นกล้าเอื้องใบไผ่ พบว่า LEDs สีขาวเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต สามารถเพิ่มฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกได้มากที่สุด และระบบ TIB ที่ให้อาหาร 3 นาที ทุก 4 ชั่วโมง เหมาะสมต่อการเพิ่มสารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิกรวมต่อต้น ในขณะที่อาหารกึ่งแข็งสามารถเพิ่มฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การขยายพันธ์ุ และการวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพของกล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง