ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบราชการไทยในอนาคต
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ SYNTHESIS OF THAI PUBLIC HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE FUTURE
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ PHICHAK PHUTRAKHUL
คำสำคัญ Human Resource Development;Thai Public;Future
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบราชการไทยในอนาคตได้แก่ปัจจัยด้านผู้นำและงบประมาณ เมื่อนำปัจจัยดังกล่าวมาสร้างวงล้ออนาคตแล้วพบรูปแบบอนาคตภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 อนาคตภาพ ได้แก่ 1) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบรุ่งโรจน์ 2) รูปแบบทรัพยากรมนุษย์แบบไร้ทิศทาง 3) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบการจัดลำดับความสำคัญ และ 4) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบกพร่อง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง