ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อ ในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The knowledge transfer on technology and innovation to improve the quality of beef cattle in the Western Khao Luang Mountains Nakhon Si Thammarat Province
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมคิด ชัยเพชร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Somkid Chaiphech
เจ้าของผลงานร่วม ประพจน์ มลิวัลย์ , เสาวณีย์ ชัยเพชร , เกียรติขจร ไชยรัตน์ , ปิยะ เพชรสงค์ , ณรงค์ชัย ชูพูล , สาธิต บัวขาว , วิภาวี แสงสร้อย , วิโรจน์ ภัทรจินดา
คำสำคัญ โคเนื้อ;อาหารครบส่วน;การจัดการฟาร์ม;ผลิตภัณฑ์เนื้อ;เทือกเขาหลวง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมโคเนื้อเพื่อยกระดับการผลิตโคเนื้อและโคขุนคุณภาพสูงพื้นที่นครศรีธรรมราช เพิ่มรายได้และผลตอบแทนด้วยมาตรฐานการเลี้ยงที่ดี (GAP & GFM) มีการปฏิบัติที่เหมาะสมด้านการจัดการอาหาร (การใช้ TMR) การจัดการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มมูลค่าซากด้วยการแปรรูป และการหมักมูล สนับสนุนให้มีเกษตรกรต้นแบบและฟาร์มตัวอย่างสำหรับการเรียนรู้และถ่ายทอดด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนแบบมืออาชีพ และให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนต่อไป
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อ ในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง