ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Innovation and technology transfer for local economy improvement of mud crab (Scylla paramamosain) farmers
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Kittichon U-taynapun
เจ้าของผลงานร่วม กอบศักดิ์ เกตุเหมือน , สุภฎา คีรีรัฐนิคม , จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ , นิอร จิรพงศธรกุล
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก;ปูขาว;Scylla paramamosain;เกษตรกร
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โครงการนี้มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพการเลี้ยงปูขาวให้ยั่งยืน อาศัยแนวคิด training the trainer จากการสร้างเกษตรกรกรต้นแบบในพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างและส่งทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ผ่านการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบฟาร์มสาธิตและฟาร์ม node ที่เน้นการจัดการระบบฟาร์ม และระบบเลี้ยงโดยใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เพิ่มอัตราการรอดตายและลดจำนวนปูขาวด้อยคุณภาพ อีกทั้งมีการรวมกลุ่มผลิตและจำหน่ายปูขาวรูปแบบต่าง ๆ (ลูกปู ปูเนื้อ ปูไข่) เพื่อขยายช่องทางการตลาด
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง