ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องตรวจจับประจุวัสดุอนุภาคนาโน (Nanoparticle Material Charge Detector)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คำสำคัญ ประจุไฟฟ้า;วัสดุอนุภาคนาโน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ มือถือ 087-08303310
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องตรวจจับประจุวัสดุอนุภาคนาโน (Nanoparticle Material Charge Detector) การทำงานของเครื่องตรวจจับต้นแบบนี้เริ่มต้นโดยการดูดตัวอย่างวัสดุอนุภาคนาโนที่ต้องการวัดผ่านท่อเก็บตัวอย่าง และถูกอัดประจุด้วยชุดให้ประจุไฟฟ้าอนุภาคแบบโคโรนา จากนั้นวัสดุอนุภาคนาโนจะผ่านเข้าไปยังชุดดักจับไอออน เพื่อกำจัดไอออนอิสระที่มีความสามารถในการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าสูงออกก่อน เมื่อออกจากชุดดักจับไอออนแล้ววัสดุอนุภาคนาโนที่มีประจุจะผ่านเข้าไปยังชุดตรวจจับประจุไฟฟ้าอนุภาคเชิงไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดระดับประจุไฟฟ้าสถิตของอนุภาค โดยวัสดุอนุภาคนาโนทั้งหมดจะถูกสะสมตัวบนแผ่นตกกระทบด้วยวิธีการตกกระทบเนื่องจากความเฉื่อยและแรงทางไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขั้วอิเล็กโทรด ซึ่งแผ่นตกกระทบจะถูกเชื่อมต่อเข้าเครื่องวัดกระแสต่ำอิเล็กโทรมิเตอร์เพื่อการวัดระดับกระแสไฟฟ้า โดยค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จะมีความสัมพันธ์กับประจุไฟฟ้าสถิตของวัสดุอนุภาคนาโน และค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากชุดตรวจจับประจุไฟฟ้าอนุภาคเชิงไฟฟ้าจะถูกนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยหน่วยประมวลผลข้อมูลภายใน เพื่อแสดงกราฟความเข้มข้นเชิงจำนวนของวัสดุอนุภาคนาโนเครื่องตรวจจับต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดจำนวนความเข้มข้นของวัสดุอนุภาคนาโนได้ในช่วง 7.45 × 108และ 7.45 × 1011 particles/m3 สอดคล้องกับค่ากระแสไฟฟ้าของอนุภาคในช่วง 10 fA ถึง 10 pA ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่า 200 ms
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง