ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พื้นที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่าน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Smart water management model by the irrigation community of medium scale reservoirs in Nan Province
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Mr. Suwat Pahusuwanno
เจ้าของผลงานร่วม นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ , นายนฤพล สีตบุตร , นายเมธาฤทธิ์ แนมสัย , ดร.อรรถนันท์ เล็กอุทัย , นายธเรศ ปาปะกัง , นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์
คำสำคัญ ระบบการบริหารจัดการน้ำยุคใหม่;ระบบสื่อสารอย่างชาญฉลาดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ;โปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน;สมดุลน้ำ;System of modern water allocation;Intelligent communication for water management;Irrigation planning program;Water balance
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผลการดำเนินงานทำให้ได้นวัตกรรมเครื่องมือการพยากรณ์และการจัดสรรนํ้า และนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ แนวทางการปรับเปลี่ยนพืชชนิดใหม่ 16 ชนิด โดยการปรับเปลี่ยนพืชสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงของทั้ง 2 อ่างได้ 1-24.8 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มผลตอบแทนสูงขึ้น 23-1,970 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลเพิ่มเติม -
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธา
  • อื่นๆ : วิศวกรรมชลประทาน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง