ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนเมืองและชนบท
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีรัตน์ จิตรมนตรี , รองศาสตราจารย์ มณี อาภานันทิกุล , นายแพทย์ วัฒนา เทียมปฐม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภา ภัคภิญโญ , อาจารย์ สมนึก สกุลหงส์โสภน , รองศาสตราจารย์ นิตยา สินสุกใส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี ธรากร , นายสาโรจน์ ลิมปิภูษณะ
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง;พัฒนาสุขภาพชุมชน;เมือง;ชนบท
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาสุขภาพของชุมชนเมืองและชนบทโดยนำกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วมกับการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ ในเขตเมืองและเขตชนบท และมีกรณีตัวอย่างการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเสื่อมสภาพของไต โดยการคัดกรองไตแนวใหม่ จากการตรวจห้องปฏิบัติการของค่าแมกนีเซี่ยม (Fractional Excretion of Magnesium หรือ FEMg) พบว่ากลุ่มที่รับการอบรมมีการทำงานของไตดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรมในการติดตามผลระยะ 12 เดือน สรุปได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยพิจารณาตามบริบทของพื้นที่ที่ประยุกต์ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นโครงการย่อยภายใต้แผนงานสุขภาพพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนเมืองและชนบท is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง