ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Integrative Counseling innovation to enhance cyberbullying coping positive strategy of Thai adolescent students.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพัทธ์รดา ยาประเสริฐ
คำสำคัญ นวัตกรรมการปรึกษา;กลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหา;การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์;นักเรียนวัยรุ่นไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนวัยรุ่นไทย ประกอบไปด้วย นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น (COLA) นวัตกรรมการปรึกษาเชิงบูรณาการผ่านการให้ความรู้แบบออนไลน์ (COOL) และแบบวัดกลยุทธ์เชิงบวกในการเผชิญปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นไทย (CCPS-T) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความทันสมัย เข้าใช้งานได้ง่าย และนำไปให้การช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่นไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ccps-cool.com/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง