ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนใช้งานตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบอุโมงค์สลับทิศทางก๊าซอินฟราเรด - ลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANNING FOR AGRICULTURAL PRODUCTS WITH SWITCHING OF GAS INFRARED - HOT AIR TUNNEL DRYER
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพิสินี เสือสืบพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Pisinee Suasubphan
คำสำคัญ การวางแผนใช้งาน;การอบแห้งแบบอุโมงค์สลับทิศทางก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อน;มะม่วง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้จึงแนวคิดในการพัฒนาการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบต่อเนื่องชนิดอุโมงค์ด้วยก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อน โดยการพัฒนาแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์คือ 1.ทำการปรับอุณหภูมิการอบแห้ง 2. ปรับระยะเวลาในการอบแห้ง และ 3 คือการปรับปรุงเชิงแนวคิด โดยจากการทดลองพบว่ากลยุทธ์ที่ 3 ให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดคือการกระจายความเร็วลมภายในตู้อบแห้งดีขึ้น ความเร็วลมที่ใช้ในการอบแห้งคงที่ ทำให้ช่วยในการดึงอากาศชื้นออกจากตู้อบแห้งได้ดี อีกทั้งช่วยลดแรงงานคนเพื่อเคลื่อนย้ายเข็นรถเข็นเข้าและออกตู้อบแห้งทุกชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thai-explore.net
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • อื่นๆ : วิศวกรรมอาหาร
Creative Commons License


การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนใช้งานตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบอุโมงค์สลับทิศทางก๊าซอินฟราเรด - ลมร้อนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง