ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการกระจายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประเทศไทย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ A Spatial Distribution Model of Individual Chinese Tourists in Lanna Civilization Tourism Development Region, Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พิศาล แก้วอยู่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Pisarn Kaewyu
คำสำคัญ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว;การกระจายตัวนักท่องเที่ยว;อารยธรรมล้านนา;นักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบอิสระ;นักท่องเที่ยวชาวจีน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยชั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกจุดหมายปลายทาง และเสนอรูปแบบการกระจายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการกระจายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง