ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Migration and Settlement of Tai Kheun Ethnic Groups in Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr.krot Leksomboon
คำสำคัญ การเคลื่อนย้าย, การตั้งถิ่นฐาน, ชาติพันธุ์ไทขึน, ไทเขิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ชาวไทขึนมีเส้นทางการอพยพเคลื่อนย้าย 5 เส้นทางหลัก คือ 1) จากเมืองเชียงตุง ผ่านเมืองเชียงดาว สู่เมืองเชียงใหม่ 2) จากเมืองเชียงตุง ผ่านเมืองสาด ผ่านเมืองฝาง สู่เมืองเชียงใหม่ 3) จากเมืองสิบสองปันนา ผ่านเมืองเชียงตุง ผ่านเมืองสาด ผ่านเวียงป่าเป้า ผ่านอำเภอดอยสะเก็ดสู่อำเภอสันกำแพง 4) จากเชียงตุง ผ่านเมืองสาด ผ่านเมืองเชียงใหม่ สู่อำเภอสันป่าตอง 5) จากเมืองเชียงตุงผ่านเมืองท่าขี้เหล็ก สู่อำเภอดอยสะเก็ด การตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกของอพยพจะตั้งชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณที่ราบลุ่ม หรือใกล้แหล่งน้ำเพื่อใช้น้ำสำหรับการเกษตรกรรม รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจายและแบบกึ่งรวมกลุ่ม ภายหลังเมื่อมีความเจริญขึ้น พื้นที่การทำเกษตรกรรมลดลง มีอาคารบ้านเรือนและแหล่งธุรกิจการค้าต่าง ๆ มากขึ้น รูปแบบการตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่กลายเป็นแบบรวมกลุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://lidmed-cmu.com/category/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
Creative Commons License


การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง