ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The Development of Lan Na Digital Archives: a Cast Study of Chiang Mai Province
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr.Krot Leksomboon
คำสำคัญ คลังข้อมูล ข้อมูลดิจิทัล ล้านนา เชียงใหม่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของล้านนา และพัฒนาเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล รวมถึงเพื่อจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัล ข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาของล้านนารวบรวมได้ทั้งหมด 60 ข้อมูล ได้แก่ ด้าน โบราณสถาน 33 ข้อมูล ด้านโบราณวัตถุ 15 ข้อมูล และด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 12 ข้อมูล โดยพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่ 3 ประเภทคือ ภาพถ่าย วิดีทัศน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://lidmed-cmu.com/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%81/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
Creative Commons License


การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลล้านนา: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง