ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The Development of Lan Na Ethnic Digital Museum : Phrae, Nan, Payoa, and Mea Hong Son province
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr.Krot Leksomboon
คำสำคัญ พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาโดยการสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา แล้วจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา โดยการจัดทำข้อมูลภาพมุมมอง 360° ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด จังหวัดน่าน พิพิธภัณฑ์วัดหย่วน พิพิธภัณฑ์เวียงพะยาว และพิพิธภัณฑ์วัดเชียงทอง จังหวัดพะเยา พิพิธภัณฑ์วัดบ้านถิ่นและพิพิธภัณฑ์บ้านประทับใจ จังหวัดแพร่ พิพิธภัณฑ์วัดพระนอนและวัดจองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://lidmed-cmu.com/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%81/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
Creative Commons License


การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง