ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คลังภูมิปัญญาดิจิทัล : กระบวนการรักษาแบบพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The Wisdom Digital Archive : Local Healing Process by Lan Na Traditional Healer
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dr.Krot Leksomboon
คำสำคัญ คลังข้อมูลดิจิทัล ภูมิปัญญา กระบวนการรักษา หมอพื้นบ้านล้านนา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย โครงการวิจัยเชิงพัฒนา โดยการสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา แล้วนำมาพัฒนาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นคลังภูมิปัญญาดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า การสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาในด้านการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ การรักษาด้วยพิธีกรรม มี 4 ข้อมูล วิดีทัศน์ 4 เรื่อง การรักษาด้วยกายบำบัด มี 3 ข้อมูล วิดีทัศน์ 3 เรื่อง และการรักษาด้วยอาหารและสมุนไพร มี 3 ข้อมูล วิดีทัศน์ 2 เรื่อง ด้านคลังภูมิปัญญาดิจิทัลกระบวนการรักษาพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วยคลังข้อมูลจำนวน 4 คลัง แยกตามจังหวัด นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ (Responsive Website) มีระบบการค้นหา คือ ระบบค้นหาตามหมวดและระบบค้นหาตามพื้นที่ รวมถึงได้มีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่น สำหรับการเผยแพร่และเข้าถึงคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://lidmed-cmu.com/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%81/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
Creative Commons License


คลังภูมิปัญญาดิจิทัล : กระบวนการรักษาแบบพื้นบ้านโดยหมอพื้นบ้านล้านนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง