ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะขาดโปรตีนและพลังงานในผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ (DEVELOPMENT OF A PROTEIN ENERGY MALNUTRITION SCREENING TOOL FOR OLDER THAI RESIDENTS OF PUBLIC RESIDENTIAL HOMES)
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF A PROTEIN ENERGY MALNUTRITION SCREENING TOOL FOR OLDER THAI RESIDENTS OF PUBLIC RESIDENTIAL HOMES
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวฐิติมา โพธิ์ชัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Thitima Phodhichai
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล, Asst. Prof. Dr.Carol Hutchinson, รศ.ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
คำสำคัญ ภาวะขาดโปรตีนและพลังงาน, สถานสงเคราะห์คนชรา, แบบคัดกรอง
หน่วยงาน ม.มหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะขาดโปรตีนและพลังงานของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา ได้ทำการเก็บข้อมูล 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 พัฒนาแบบคัดกรองภาวะโภชนาการ กิจกรรมมีดังนี้ การตอบแบบสัมภาษณ์ การวัดสัดส่วนร่างกาย แบบสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ serum albumin ของผู้สูงอายุ จากนั้นใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ Multiple logistic regression เพื่อพัฒนาแบบคัดกรองฯ แล้วนำมาทดสอบความตรงกับ serum albumin และระยะที่ 2 ระยะศึกษาการนำแบบคัดกรองฯ ไปใช้ กิจกรรมที่ทำ คือ การนำแบบคัดกรองฯ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแบบคัดกรองฯ ที่พัฒนาขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1rxBSR9fTLjvE7Wvn8QHgIXJ6rFHyl5kf/view?usp=sharing
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง