ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่เน้นการเรียนรู้แบบมีความหมายเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้และการรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The Development of Meaningful Ubiquitous Learning Environment Model to Enhancing Knowledge Transfer and Digital Literacy for Vocational Education Students.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ ์Mr.Nitiphong Kraiyawong
คำสำคัญ สิ่งแวดล้อมการเรียรู้;การรู้ดิจิทัล;การถ่ายโยงความรู้;การเรียนรู้แบบมีความหมาย;การเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิชาการสอน
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่เน้นการเรียนรู้แบบมีความหมายเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้และการรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง