ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การไพโรไลซิสร่วมระหว่างทะลายปาล์มเปล่ากับกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดถ่านกัมมันต์กับซีโอไลท์เพื่อการผลิตสารเคมีฐานชีวภาพ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ CO-PYROLYSIS OF PALM EMPTY FRUIT BUNCH WITH GLYCEROL OVER ACTIVATED CARBON/ZEOLITE HYBRID CATALYSTS FOR BIO-BASED CHEMICALS PRODUCTION
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรวิช กิจเสริมกุล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Surawit Kijsermkul
คำสำคัญ กระบวนการไพโรไลซิสร่วม;ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริด;ทะลายปาล์มเปล่า
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย กระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างทะลายปาล์มเปล่าจากของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มกับกลีเซอรอล เพื่อผลิตสารเคมีฐานชีวภาพ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดที่สังเคราะห์จากถ่านกัมมันต์และ Metakaolin จากดินขาว ด้วยปฏิกิริยา Hydrothermal เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการไพโรไลซิสร่วมของสารตั้งต้นทะลายปาล์มเปล่าต่อกลีเซอรอล ในเครื่องปฎิกรณ์เบดนิ่ง ที่ พบว่าได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารเคมีที่สำคัญ ได้แก่ acetic acid, acetol, pyridine, furfural, 2-cyclopenten-1-one compounds and phenolic compounds
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเคมี
Creative Commons License


การไพโรไลซิสร่วมระหว่างทะลายปาล์มเปล่ากับกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดถ่านกัมมันต์กับซีโอไลท์เพื่อการผลิตสารเคมีฐานชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง