ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าเปลือกหอยบนตัวรองรับซิลิกาเถ้าแกลบข้าว
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ BIODIESEL PRODUCTION BY USING SHELL ASH CATALYST ON SUPPORTED SILICA FROM RICE HUSK ASH
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หญิง ชูศรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Ying Chusree
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ภคมน ปินตานา, ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์, ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
คำสำคัญ ไบโอดีเซล, น้ำมันใช้แล้ว, ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์, ตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยเรื่อง "การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าเปลือกหอยบนตัวรองรับซิลิกาเถ้าแกลบข้าว" เป็นงานวิจัยที่มีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธุ์บนวัสดุรองรับเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งสังเคราะห์ได้จากวัสดุเหลือทิ้ง คือ เปลือกหอยขมและแกลบข้าว ผลการพัฒนาพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้สามารถใช้ผลิตไบโอดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตในปริมาณสูง (มากถึง 94.16%) และมีคุณสมบัติในช่วงมาตรฐานตามกรมธุรกิจพลังงานกำหนด มากไปกว่านั้นเมื่อนำไปทดสอบการใช้งานจริงในเครื่องยนต์ดีเซลการเกษตรขนาดเล็กพบว่าสามารถใช้งานได้จริง มีแนวโน้มความสัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์เป็นไปในลักษณะเดียวกับการใช้ไบโอดีเซลลูกผสมและน้ำมันดีเซลฐานที่มีขายตามท้องตลาด เมื่อนำไปผลิตในเครื่องผลิตไบโอดีเซลระดับต้นแบบพบว่ามีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 25.99 Baht มีค่าจุดคุ้มทุนที่ปริมาณ 61,812.50 L และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 8.23 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าเปลือกหอยบนตัวรองรับซิลิกาเถ้าแกลบข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง