ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคกลางด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Social Diversity Management and Life Quality Improvement in the Central Region through Academic Work for Local Communities
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
เจ้าของผลงานร่วม 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล , 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรชัย กุลชัย , 3. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา , 4. พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปัญโญ, ดร , 5. ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก , 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล , 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด , 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ , 9. อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล , 10. อาจารย์อทิตยา บัวศรี , 11. นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ , 12. นางสาวอารยา ยอดฉิม
คำสำคัญ การสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Co-creation);ลดความเหลื่อมล้ำ (Inequality Reduction);การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR : Community Based Research);พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น (University Community Engagement)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร ประโยชน์และการดูแลรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรในชุมชน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคกลางด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.