ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Technology transfer of planting Bang-Mod orange in container for supporting community-based tourism
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วาสนา มานิช
คำสำคัญ ีการปลูกส้มบางมด;การท่องเที่ยวโดยชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การใช้ส้มบางมดในภาชนะปลูกมาสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการนาเอาพืชที่มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านรสชาติและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือ ส้มบางมด” มาเป็นสิ่งดึงดูดและสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวสัมผัสชุมชน ร่วมกับรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนพหุวัฒนธรรม อาศัยความร่วมมือของส่วนการปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานไม่แสวงหากาไร เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับบุคคลภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน ไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกส้มบางมดในภาชนะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง