ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการพึ่งตนเอง ร่วมกับเทคนิค การสืบเสาะหาความรู้เสมือน เพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF SELF-RELIANCE LEARNING MODEL WITH VIRTUAL INQUIRY BASED LEARNING FOR ENHANCING SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN SKILL BY USING PARTICIPATORY ACTION RESEARCH
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวลักษณา รมยะสมิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss.lucksana Romyasamit
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
คำสำคัญ แนวคิดการพึ่งตนเอง,ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการพึ่งตนเองร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมทักษะวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการพึ่งตนเอง ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมทักษะวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และนำผลที่ได้จากการร่วมกันศึกษาและวิจัยจากบุคคล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือเจ้าของปัญหา ไปพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1iXE8ItrCRqGwsEwgA85p8QDAGFXhjXEx?usp=sharing
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการพึ่งตนเอง ร่วมกับเทคนิค การสืบเสาะหาความรู้เสมือน เพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง