ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานในโรงเรือนควบคุมระบบอัตโนมัติ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Study on Power Consumption of Hybrid Inverter System for Automatic Greenhouse
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพีร์พล โพธิ์อยู่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Mr. Pheephon Phoyu
คำสำคัญ โรงเรือนอัตโนมัติ;เซลล์แสงอาทิตย์;ระบบการใช้พลังงานแบบผสมผสาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักในการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายในประเทศไทยในการใช้งานโรงเรือนควบคุมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2 x 3 x 2 ม. ที่ใช้การจำลองปลูกปัญจขันธ์ ซึ่งเป็นพืชที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตระหว่าง 16-28 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าร้อยละ 80 โรงเรือนควบคุมนี้จะปรับระดับอุณหภูมิและค่าความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดช่วงของการเพาะปลูก และสามารถสลับการใช้แหล่งพลังงานได้อัตโนมัติ จากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า ในช่วงเวลากลางวันสามารถผลิตแรงดันได้สูงสุดเฉลี่ยแผงละ 42.33 Vdc ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวันจากระบบโครงข่ายได้เฉลี่ยร้อยละ 22.70 และลดลงได้สูงสุดร้อยละ 70 ระหว่างเวลา 11.00 – 16.00 น.
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • อื่นๆ : วิศวกรรมพลังงาน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง