ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนและประสิทธิภาพทางต้นทุนของ ผู้ประกอบการรถตัดอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The analysis of investment feasibility and cost efficiency of sugarcane harvester entrepreneurs in Northeast of Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาววริญญา ตรีบาตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Warinya Tribart
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. พัชรี สุริยะ , อ. ดร. ปนัดดา อุตรนคร
คำสำคัญ ความเป็นไปได้ในการลงทุน;ประสิทธิภาพทางต้นทุน;รถตัดอ้อย
หน่วยงาน สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการรถตัดอ้อย ในปีการผลิต 2562/63 ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนและประสิทธิภาพทางต้นทุนของผู้ประกอบการรถตัดอ้อย โดยแบ่งตามขนาดและสภาพรถตัดอ้อย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจรถตัดอ้อย ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการกำหนดราคากลางในการให้บริการรถตัดอ้อยที่เหมาะสม ให้สามารถยอมรับได้ทั้งผู้ให้บริการและเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนและประสิทธิภาพทางต้นทุนของ ผู้ประกอบการรถตัดอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง