ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อาคารอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ของสวนสัตว์และผลงานวิจัยของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และยังดำเนินงานสนองพระราชดำริในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้วยการจัดฝึกอบรม การสำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้เข้าใจ เห็นคุณและรู้ค่า ความสำคัญของการมีฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IW12b7-gehY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง