ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แกนเหล็กเพื่อตัดแนวกระดูกในการทำผ่าตัดข้อไหล่เทียมรายบุคคล (Patient-specific drilled guide for shoulder arthroplasty surgery)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ , นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ , ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
คำสำคัญ แกนเหล็ก;ข้อไหล่เทียม;กระดูก
หน่วยงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-9269775 โทรสาร 02-9269774 มือถือ 089-4778112 E-mail: bancha61@yahoo.com
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะข้อไหล่เสื่อม ในภาวะนี้บริเวณหัวกระดูกต้นแขนจะมีรูปร่างที่ผิดปกติไปจากปกติ ทำให้การผ่าตัดนั้นไม่สามารถวางอุปกรณ์นำทางสว่านได้แนบชิดไปตามกระดูก ทำให้เกิดความผิดพลาดในการหาแนวแกนของกระดูกต้นแขนและกระดูกกลีนอยด์ ซึ่งอุปกรณ์แกนเหล็กเฉพาะบุคคลนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากการผลตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์บริเวณกระดูกข้อไหล่ของตัวผู้ป่วยเอง ทำให้อุปกรณ์นำทางนั้นสามารถวางแนบไปกับหัวกระดูกได้พอดี ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมจึงสามารถหาแกนของหัวกระดูกต้นแขนและกระดูกกลีนอยด์ได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง