ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The development of herbal cosmetic and herbal SPA from research to commercialization
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
คำสำคัญ เครื่องสำอาง;เครื่องสำอางสมุนไพร;สมุนไพร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ดาเนินการตามศาสตร์ “ความอยู่ดี กินดี มีสุข และ การพึ่งตนเองได้” เพื่อให้กลุ่มเกิดความสานึกรักบ้านเกิด ไม่ทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพในเมือง สร้างรายได้ที่เกิดจากผลผลิตภายในท้องถิ่น ซึ่งคณะวิจัยได้มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ได้แก่ งานวิจัยด้านเครื่องสาอางสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากพืชเศรษฐกิจและสมุนไพร ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ การนาองค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวมาถ่ายทอดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงเป็นแนวทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ต่อยอดงานวิจัยขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ อนึ่งคณะนักวิจัยเคยได้รับอุดหนุนงบประมาณในการดาเนินการเมือปีงบประมาณ 2561 และผลงานที่ปรากฏ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว จาก โลชั่นน้ามันดอกทานตะวันผสมรังไหม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่าได้จดแจ้งและจาหน่ายครีม และ โลชั่นจากสารสกัดน้ากุหลาบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนาได้จัดจาหน่ายสบู่ว่านรางจืด และ เจลว่านหางจระเข้ได้ยอดจาหน่ายรวม 110,000 บาท และขอเข้าร่วมโครงการในปีนี้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่าที่ต้องการจะพัฒนาสปาเพื่อรองรับโครงการสถานบริการนวดแผนไทย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง