ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อัตลักษณ์และสุนทรียภาพของศิลปกรรมไท-ยวน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางวัฒนธรรม
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Identity and Aesthetics of Tai-Yuan arts To design of cultural souvenir products
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Mattanee Parmotmuang
คำสำคัญ อัตลักษณ์, สุนทรียภาพ, ไท-ยวน, ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางวัฒนธรรม
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการหาอัตลักษณ์และสุนทรียภาพในงานศิลปกรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน จังหวัดสระบุรีทางด้านงานทัศนศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความหมายและถอดรูปเชิงสัญลักษณ์ให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ร่วมสมัย ใช้แรงงานและวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตงานจริง ที่บ่งบอกแสดงถึงลักษณะเฉพาะถิ่นของชาติพันธุ์ไท-ยวน จ.สระบุรีที่ผสมผสานทั้งคุณค่าทางความงามและคุณค่าประโยชน์ใช้สอยจากร่องรอยที่เหลือทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ให้เกิดการอนุรักษ์และดำรงไว้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะสูญหายหรือสูญเสียไปในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม -
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


อัตลักษณ์และสุนทรียภาพของศิลปกรรมไท-ยวน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางวัฒนธรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง