ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีการกรองทางชีวภาพโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Using vermifiltration with agricultural residues for swine farm wastewater treatment
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐวุฒิ มุ่งรวยกลาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Natthawut mungruaiklang
คำสำคัญ เทคโนโลยีการกรองทางชีวภาพ;น้ำเสียจากฟาร์มสุกร;น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน;ทองแดง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การทำกิจกรรมปศุสัตว์เลี้ยงสุกรก่อให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนในการก่อสร้างระบบบำบัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นำเทคโนโลยีการกรองทางชีวภาพโดยใช้ไส้เดือนดินมาใช้ร่วมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ มีการใช้พลังงานต่ำไม่มีเสียงรบกวน ปราศจากกลิ่นและสามารถกำจัดเชื้อก่อโรคบางชนิดได้ นอกจากนั้นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในด้านการชลประทานและการเกษตรภายในฟาร์มได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-021-00816-2
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • อื่นๆ : ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Creative Commons License


การใช้เทคโนโลยีการกรองทางชีวภาพโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง