ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การยกระดับการจัดการทรัพยากรด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Enhancing resource management through academic for the local area and reducing inequality in the northern region.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Supareuk Tarapituxwong
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ , นางสาวประกายดาว ไคร้มา
คำสำคัญ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น;ความเหลื่อมล้ำในสังคม;ผลตอบแทนเชิงสังคมจากการลงทุน
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย แผนงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการวิจัยตามกรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและความไม่สมดุลของการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการยกระดับการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบทของภาคเหนือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เป็นรูปธรรม ผ่านการจัดการความรู้และการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดความเหลือล้ำทางสังคมในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปางและตาก โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในมิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านมิติเศรษฐกิจ มิติด้านการศึกษา มิติด้านความรู้ และมิติด้านเชิงพื้นที่ และทำการประเมินผลกระทบจากการดำเนินการโครงการวิจัย โดยใช้วิธีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นผ่านผลตอบแทนเชิงสังคมจากการลงทุน ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบในภาพรวมของโครงการจะมีค่าผลการประเมิน SROI เท่ากับ 2.61 นั่นคือ การลงทุนในการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการรับใช้สังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจะให้ผลกระทบในเชิงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ 2.61 เท่า ในขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดจากโครงการย่อยทั้ง 7 โครงการที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูงบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการทรัพยากรกรณีการส่งเสริมการแปรรูปผลไม้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยมีค่า SROI เท่ากับ 9.43 โครงการการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีค่า SROI เท่ากับ 4.17 และโครงการการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่า SROI เท่ากับ 3.42 ตามลำดับ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การยกระดับการจัดการทรัพยากรด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง