ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความเป็นพิษของโปรตีน transthyretin variant
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี แก้วมีชัย
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
คำสำคัญ transthyretin variant, ความเป็นพิษต่อเซลล์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ความเป็นพิษของโปรตีน transthyretin (TTR) variant ที่พบในคนไทย ต่อ human neuroblastoma cell (LAN-5) ถูกทดสอบโดยการบ่ม TTR เข้ากับ LAN-5 ที่อุณหภูมิ 37oC, 5% CO2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นวัดอัตราการรอดของเซลล์โดยอาศัยเทคนิค MTT ซึ่งผลปรากฏว่า TTR variant ดังกล่าว มีความเป็นพิษต่อเซลล์สูงกว่า TTR ชนิด wild type ประมาณเท่าตัว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง