ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจำลองสถานการณ์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT MODEL COOPERATE SIMULATION TO ENHANCE PROBLEM SOLVING FOR VETERINARY STUDENTS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวเพ็ญนภา คำแพง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Pennapa Kumpang
คำสำคัญ โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์;การจำลองสถานการณ์;การแก้ปัญหา;นักศึกษาสัตวแพทย์;Constructivist Learning Environments Model;Simulation;Problem Solving;Veterinary Students
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจำลองสถานการณ์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลฯ และความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลฯ รูปแบบการวิจัยใช้วิจัยโมเดล ที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ การพัฒนาโมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดล และการใช้โมเดล
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจำลองสถานการณ์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง