ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ยกระดับการจัดการห่วงโซ่เศรษฐกิจด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Enhancing the Thailand Northeast Economy Chain Management Using Community-Based Academic Research
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Asst.Prof.Dr.Wichidtra Sudjarid
เจ้าของผลงานร่วม มาลี ศรีพรหม , วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
คำสำคัญ ความเลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ;ห่วงโซ่เศรษฐกิจ;การเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น;การสร้างมูลค่าเพิ่ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การลดความเลื่อมล้ำมุ่งเน้น การลดความเลื่อมล้ำที่ “คน” หรือ “กลุ่มคน” ในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้โดยเทียบกับประเทศไทย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Creative Commons License


ยกระดับการจัดการห่วงโซ่เศรษฐกิจด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง