ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผักด้วยการทำแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลาโดมสำหรับสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Development of value-added vegetable products using a parabolic greenhouse solar dryer for increasing farmers
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี , ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ , นายยุทธศักดิ์ บุญรอด
คำสำคัญ ระบบอบแห้ง;พลังงานแสงอาทิตย์;พาราโบลาโดม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบำบัด ลุ่มแม่น้ำแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 15-30 คน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ ปัจจุบันปลูกผักสลัด ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ถั่วฟักยาว มันญี่ปุ่น และมะเขือพวงเป็นต้น ในแต่ละวันมีผักที่ตกเกรด จำหน่ายไม่หมด ทำให้เกิดการสูญเสีย ประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม หรือประมาณร้อยละ 50 ต่อรอบ ประกอบกับปัจจุบันกลุ่มนี้มีผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่วางจำหน่ายแล้วได้แก่ข้าวเกรียบปลาส้ม และปลาส้มที่ใช้ข้าวกล้องงอก แทนการใช้ข้าวในการเป็นส่วนผสมหมักปลาส้มเพื่อให้ได้ประโยชน์จากสารกาบ้าที่มีเฉพาะในข้าวกล้องงอก ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีความต้องการแปรรูปผักที่ตกเกรด หรือผักที่จำหน่ายไม่หมดเป็นผลิตภัณฑ์ผักผง ผักแผ่น และข้าวเกรียบผักเป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของกลุ่มจากการที่มีสินค้าแปรรูปที่หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ซึ่งทางกลุ่มก็จะสามารถใช้ระบบอบแห้งฯ นี้ในการทำแห้งกล้วย ผลไม้อื่นๆในท้องถิ่น และข้าวกล้องงอกสำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ปลาส้มของกลุ่มได้ด้วย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มมูลค่าผักด้วยการทำแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลาโดมสำหรับสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง