ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นฐานในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพและความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Simulation-based Learning Innovation in Disruptive Technology Era for Enhancing Nurse Students’ Professional Competencies and Digital Intelligence
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ กรณีกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Prakob Koraneekij
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล , Sresuda Wongwiseskul
คำสำคัญ นวัตกรรมการเรียนรู้;การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นฐาน;ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก;สมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล;ความฉลาดทางดิจิทัล
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ผลงานวิจัยนี้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ฯ และด้านที่ 2 ประกอบด้วย แอปพลิเคชัน และหุ่นจำลองร่วมกับชุดอุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์ Nurse Sims ผ่านการทดลองใช้กับอาจารย์ 6 ท่าน และนักศึกษาพยาบาล 31 คน พบว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษาพยาบาลได้ โดยอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลเห็นว่านวัตกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/NurseSims
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นฐานในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพและความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษาพยาบาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง