ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การยกระดับสินค้าจากการปรับเปลี่ยนลักษณะ “คน งาน รูปแบบการจัดการ” โดยนวัตกรรมตู้อบแห้งสองระบบสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
คำสำคัญ ตู้อบแห้งสองระบบ;การจัดการองค์ความรู้;ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การยกระดับสินค้าจากการปรับเปลี่ยนลักษณะ “คน งาน รูปแบบการจัดการ” โดยนวัตกรรมตู้อบแห้งสองระบบสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของอำเภองาว จังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง