ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางใหม่ของฮีสเทอรีซีสของโฟมยาง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ New approach to hysteresis of rubber foam
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวธฤษวรรณ ประสพดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Thridsawan Prasopdee
คำสำคัญ rubber foam;filler;charcoal;silica;hysteresis;compression set;recovery;thermodynamics
หน่วยงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณชาร์โคล การคืนตัวของโฟมยางมีค่าน้อยลง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าฮีสเทอรีซีสซึ่งเพิ่มขึ้น และมีสมบัติเชิงกลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสูตรควบคุม ในขณะที่เมื่อเพิ่มปริมาณซิลิกา พบว่าโฟมยางมีการคืนตัวที่ดีขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับค่าฮีสเทอรีซีสที่น้อยลง นอกจากนี้ โฟมยางที่เพิ่มปริมาณซิลิกายังมีสมบัติเชิงกลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังมีความสเถียรในทางเทอร์โมไดนามิกส์อีกด้วย จึงสามารถสรุปได้ว่า โฟมยางที่เติมซิลิกา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคืนตัวของโฟมยางให้ดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dx.doi.org/10.3390/polym12112745
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์เคมี
  • พอลิเมอร์