ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ , ดร.ณัฐนภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ , นภัสสร เกิดพิทักษ์
คำสำคัญ การจัดการความรู้;การจัดการขยะ;การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว;จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนน อู่ทองนอก แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-160-1183
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ในปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสะดวกใน การดารงชีวิติทาให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสามารถของกระบวนการในการเก็บขนและการจัดการ ขยะนั้นไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และปัญหาด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ (มลฤดี ตรีวัย, ๒๕๕๕) ประกอบกับการขาด จิตสานึกและวินัยในการดารงชีวิตประจาวัน ส่งผลต่อการละเลยต่อการจัดการขยะทั้งในระดับส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทาให้เกิดเป็นปัญหาการจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดและของประเทศ กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของสังคมไทย ในปัจจุบัน การจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ได้รับ ความสนใจทั้งภาครัฐและชุมชน จึงทาให้ภาครัฐจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งมียุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านการจัดการขยะ แบบครบวงจรอีกทั้งยังส่งเสริมธุรกิจชุมชนและธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล เพื่อดาเนินการในการร่วมมือแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ที่ผ่านมามีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะหลากหลายแนวทาง แนวทางหนึ่งที่เป็น กระแสนิยมและอยู่ในความสนใจ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์อื่นๆ
Creative Commons License


การจัดการความรู้ในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง