ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไมโครพาร์ทิเคิลบรรจุยาโดนีพีซิลไฮโดรคลอไรด์ด้วยเทคนิคอิมัลชันสองชั้น
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Optimization of donepezil hydrovhloride-loaded microparticles produced by double emulsion technique
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ลลิลทิพย์ สุทธาพิทักษ์สกุล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Lalinthip Sutthapitaksakul
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
คำสำคัญ โดนีพีซิลไฮโดรคลอไรด์;การกลบรส;ยาเม็ดชนิดแตกตัวในปาก
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การพัฒนาเทคนิคการกลบรสยาโดนีพีซิลไฮโดรคลอไรด์ซึ่งมีรสขมโดยให้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดแตกตัวในปากเพื่อแก้ปัญหาการกลืนยาเม็ดลำบากที่มักพบในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงศึกษาผลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเตรียมและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไมโครพาร์ทิเคิลเพื่อกลบรสยาด้วยการออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken จากผลการศึกษาพบว่าเทคนิคอิมัลชันสองชั้นสามารถกลบรสได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเตรียมยาเม็ดชนิดแตกตัวในปากที่มีสมบัติเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1Fg2fa50TZQbhRG8BskCcQEBw0xQjrcRQ/view?usp=sharing
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไมโครพาร์ทิเคิลบรรจุยาโดนีพีซิลไฮโดรคลอไรด์ด้วยเทคนิคอิมัลชันสองชั้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง