ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบนชายฝั่งจังหวัดตราด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุลภัสร โภชนกุล
คำสำคัญ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว;การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบนชายฝั่ง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบนชายฝั่งจังหวัดตราด” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ของอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเข้าด้วยกัน จากแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง คือชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว และเชื่อมโยงกับชุมชนบ้านยายม่อม ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ได้ยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนบนพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดตราด 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของการเชื่อมโยงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดตราด 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบนชายฝั่งจังหวัดตราด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง