ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตในปลากะพงขาว
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Genetic Parameters for Growth Traits in Asian Sea Bass (Lates calcarifer)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Naruechon Pattarapanyawong
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุ่มพวง
คำสำคัญ ปลากะพงขาว;ปริมาณเนื้อ;การเจริญเติบโต;อัตราพันธุกรรม;สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การศึกษาพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์เนื้อแล่ในปลากะพงขาว เป็นขั้นตอนในการปรับปรุงทางพันธุกรรมสำหรับประชากรปลากะพงขาวในประเทศไทย การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะการให้ผลผลิตดี ด้วยวิธีประเมินพันธุกรรมและผลตอบสนองต่อการคัดเลือก พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลพันธุ์ประวัติ เพื่อนำไปวางแผนการเพาะพันธุ์ จะช่วยให้โรงเพาะฟักสามารถผลิตลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการเลี้ยง ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า และจะส่งผลต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736629
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • ประมง
Creative Commons License


พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตในปลากะพงขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง