ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
คำสำคัญ โปรตีนไฮโดรไลเสท;รำข้าวสังข์หยด
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2564
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง