ระบบย่อความเชิงความหมายจากเอกสารภาษาไทยหลายเอกสารแบบอัตโนมัติ (Automatic Semantic-based Multi-document Summarization)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ระบบย่อความเชิงความหมายจากเอกสารภาษาไทยหลายเอกสารแบบอัตโนมัติ (Automatic Semantic-based Multi-document Summarization)
เจ้าของผลงาน :  นายธนารักษ์ ธีระมั่นคง
เจ้าของผลงานร่วม :   นางนงนุช เกตุ้ย, นายณัฐพงศ์ ทองเทพ, น.ส.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
คำสำคัญ :   เอกสารภาษาไทย, ข่าวสรุปย่อ
หน่วยงาน :  สถาบันเทคโนโลยีนานาชิสิรินธร มหาวทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์: 66(02)-501-3505 ต่อ 5000 โทรสาร: 66(02)-501-3524 มือถือ: 66(86)-700-5020 E-mail: thanaruk@siit.tu.ac.th
คำอธิบาย :  ระบบย่อความเชิงความหมายนี้จะนำเอกสารข่าวสารจากหลายแหล่งความสัมพันธ์เพื่อจัดว่าข่าวชุดใด เป็นข่าวเดียวกันแต่ต่างสำนักพิมพ์ ข่าวชุดใดเป็นข่าวที่นำเสนอต่อเนื่องกัน ข่าวชุดใดมีความสัมพันธ์เชิงความหมายแต่ไม่ได้เป็นข่าวเดียวกัน หลังจากนั้นนำข่าวแต่ละชิ้นของชุดข่าวนั้นมาทำการสกัดใจความ เพื่อทราบว่าใคร ทำอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อใด เวลาใด แล้วนำใจความสำคัญเหล่านั้นมาประติดประต่อกัน โดยตัดความซ้ำ ตัดส่วนเสริมที่ไม่สำคัญ ประติดประต่อใจความที่เหลือแล้วทำเป็นสรุปข่าวขึ้น ผู้ใช้จะได้อ่านข่าวสรุปย่อเพื่อประหยัดเวา และรับรู้ความแตกต่างของข่าวจากต่างสำนักพิมพ์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710