ระบบควบคุมแสงแดดอัตโนมัติด้วยพฤติกรรมมนุษย์ (Automatic Daylight Control System based on Human Behavior)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ระบบควบคุมแสงแดดอัตโนมัติด้วยพฤติกรรมมนุษย์ (Automatic Daylight Control System based on Human Behavior)
เจ้าของผลงาน :  ดร. ชาวี บุษยรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   นายพฤฒิพร ลพเกิด, นาย พิสัย สีบำรุงสาสน์
คำสำคัญ :   แสงแดด, พฤติกรรมมนุษย์
หน่วยงาน :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6 โทรสาร +66 (0) 2986 8067 มือถือ +66 (0) 80236 8798 E-mail: cha_v_mek@hotmail.com
คำอธิบาย :  ระบบควบคุมแสงธรรมชาติแบบอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านเข้ามาในอาคารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ติดตั้งเข้ากับหน้าต่างอาคารหรือช่องเปิดอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ช่วยเหลือผู้พิการ หรือใช้ในการพัฒนาสมาร์ทโฮม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, ปรัชญา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710