ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบควบคุมแสงแดดอัตโนมัติด้วยพฤติกรรมมนุษย์ (Automatic Daylight Control System based on Human Behavior)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ชาวี บุษยรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม นายพฤฒิพร ลพเกิด , นาย พิสัย สีบำรุงสาสน์
คำสำคัญ แสงแดด;พฤติกรรมมนุษย์
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6 โทรสาร +66 (0) 2986 8067 มือถือ +66 (0) 80236 8798 E-mail: cha_v_mek@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ระบบควบคุมแสงธรรมชาติแบบอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านเข้ามาในอาคารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ติดตั้งเข้ากับหน้าต่างอาคารหรือช่องเปิดอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ช่วยเหลือผู้พิการ หรือใช้ในการพัฒนาสมาร์ทโฮม
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง