ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณลักษณะทั่วไป พฤติกรรมและความผิดปกติ ของผู้ป่วยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ที่มารับการ ตรวจและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Demographic and patient characteristics of smokers and nonsmokers who undergoing gastrointestinal endoscopy at Siriraj Hospital)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน
คำสำคัญ patient characteristic;smoker;nonsmoker;gastrointestinal endoscopy;คุณลักษณะทั่วไป;พฤติกรรม;บุหรี่
หน่วยงาน Department of Anesthesiology and Siriraj GI Endoscopy Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Objective: Smoking is the single greatest cause of preventable disease and premature death. It is a major risk factor for various gastrointestinal diseases. Patient characteristics of smokers and nonsmokers may be different. Methods: Prospectively analyzed the patients on whom gastrointestinal endoscopy had been performed during the period of November, 2005 to March, 2006 in Siriraj Hospital. The patients’ characteristics, education, occupation, income, hobby, rest, exercise, diagnosis, preanesthetic problems and endoscopic procedures were assessed. In smokers, variety of smoking used and smoke habit was assessed. Results: Three hundred and fifteen patients were 125 smokers (M 122, F 3) and 190 nonsmokers (M 90, F 100). Most smokers had ASA class II, III (74.4%). Upper gastrointestinal hemorrhage and diabetes mellitus in smoker patients were higher significant than the nonsmokers. The majority of nonsmokers had ASA class I, II (86.9%), dyspepsia (18.4%), gastroesophageal reflux disease (9.5%), CA colon (9.5%) and hypertension hematologic disease liver disease were the most common preanesthetic problems. The cultivator was the most significant occupation in smokers. Age started smoking (10-62), duration of smoke (2-70), cigarettes per day (1- 40) and Krongthip, Saifon and tobacco were the most common cigarettes. The tobacco dependence was mainly due to craving a smoke, tension, social and being used to. Conclusion: Patient characteristics of smokers and nonsmokers are significantly different. Smoking is a risk factor for various gastrointestinal diseases such as upper gastrointestinal hemorrhage and liver disease.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง