ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงเพิ่มจํานวน การศึกษาลักษณะสมบัติ และการประยุกต์ใช้กลุ่มแบคทีเรียเพื่อย่อยสลายสาร 2-เมอร์แคปโตเบนโซไทอะโซลในนํ้าเสียกระบวนการผลิตยาง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Enrichment, characterization and application of bacterial consortia for degrading 2-mercaptobenzothiazole in rubber processing wastewater
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เสาวลักษณ์ ไกรนรา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Saowaluk Krainara
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.เอกวัล ลือพร้อมชัย , ดร.เบญจพร สุรารักษ์ , ดร.พีรดา พรหมมีเนตร , ดร.ภริณดา ทยานุกูล
คำสำคัญ Acclimatization;Bacterial inoculum;Benzothiazoles;Biodegradation;Cell immobilization;Rubber industrial wastewater;Wastewater treatment
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย สารมลพิษ 2-mercaptobenzothiazole มักพบในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยาง สามารถรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ งานวิจัยนี้ได้คัดแยกแบคทีเรียที่มีสามารถย่อยสลายสาร 2-MBT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเชื้อที่ได้นี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเชื้อ Pseudomonas และ Stenotrophomonas ผลวิเคราะห์ยังระบุว่าเชื้อเหล่านี้มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับวิถีย่อยสลายสารกลุ่มอะโรมาติก แบคทีเรียถูกนำไปตรึงในวัสดุที่มีความพรุน และนำไปประยุกต์ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมยางที่มีความเข้มข้นสูง ช่วยลดซีโอดีได้มากกว่า 80%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123291
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
Creative Commons License


การเพาะเลี้ยงเพิ่มจํานวน การศึกษาลักษณะสมบัติ และการประยุกต์ใช้กลุ่มแบคทีเรียเพื่อย่อยสลายสาร 2-เมอร์แคปโตเบนโซไทอะโซลในนํ้าเสียกระบวนการผลิตยาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง