ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซูที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Knowledge management to create cultural spaces for ethnic groups affected by migration, Ban Wang Mai sub-district, Rong Kho district, Lampang .
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Supawadi Yadi
เจ้าของผลงานร่วม 1) นายอัคจร แม๊ะบ้าน 2) ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร กองเส็ง 3) นายณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 4) นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน 5) นางสาวนิศาชล พรมดี 6) นางสาวเสาวรีย์ บุญสา 7) นางสาววรกร จิรวรโภคิน 8) นายราชรมย์ โดมไพรวัลย์ 9) นางสาวพรประภา ถาวรวัฒนสกุล 10) นางวิไล แซ่ซิ้น 11) นายศรายุทธ์ คงธนปัญญาวงศ์ 12) นายแสงชัย ศรีมี่ 13) นางพวงมณี พยุงวงค์ 14) นางอาหมี่ คงธนปราถนา 15) นายแสง ทุนคำ 16) นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ 17) นายชนาธิป มือแข็ง 18) นางสาวนันทะณี ยามเลย 19) นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ที่ปรึกษา รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
คำสำคัญ 1. การจัดการความรู้ 2. พื้นที่ทางวัฒนธรรม 3. กลุ่มชาติพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย ผลจากการจัดการชุด “ความรู้ทางวัฒนธรรม” ของทั้ง 2 กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซู บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยการศึกษาผ่านผู้คนในชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อการจัดการความรู้ของคนในชุมชน จึงได้สร้างเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บความรู้ คือ “แผนที่ชุมชน” และ “ปฏิทิน 12 เดือน” ที่ได้จากบุคคลสำคัญในชุมชน มีการบรรจุชุดความรู้ทางวัฒนธรรม ของ 2 กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อใช้เชื่อมโยงผู้คนของทั้งสองกลุ่มเกิดการยอมรับและเห็นถึงคุณค่า ความหมาย รวมถึงความสำคัญของวัฒนธรรม เพื่อใช้ชุดความรู้เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีอำนาจในสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม และยึดโยงไปสู่ความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรมชุมชนให้เด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดแรงจูงใจทั้งผู้ใช้หลักสูตรและชุมชน เพื่อปลดล็อคการถูกกดทับทางวัฒนธรรมกระแสหลัก ให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สะท้อนในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสร้างขึ้นจากชุมชน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซูที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง