ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการลำน้ำแม่ฟ้าให้เอื้อประโยชน์ด้านการผลิตทางการเกษตรของบ้านหมู่ 5 และ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม เรืองพันธ์ ทรัพย์มี, วชิระ หล่อประดิษฐ์, ผศ.พงศกร สุรินทร์, ศราวุธ เอกบาง, ดร.สายนที ทรัพย์มี, สุภัทรชา ธุระกิจ, นิตยา เอกบาง
คำสำคัญ การบริหารจัดการลำน้ำแม่ฟ้า, การผลิตทางการเกษตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากลำน้ำแม่ฟ้า มาสร้างเครื่องมือและออกแบบการเก็บข้อมูล ผ่าน Google Form วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการสร้างอาชีพทางเลือกทางการเกษตรที่เหมาะสม จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ใน Google Map “งานวิจัยความเหลื่อมล้ำ แม่จอกฟ้า แม่ช่อฟ้า” ทดลองปฏิบัติจริงจากการปลูกพืชระยะสั้นและการเพาะเห็ดฟาง ผลผลิตใช้บริโภคและขาย จัดทำแผนที่แปลงเกษตรด้วย GIS พบพื้นที่ได้รับน้ำเพียงพอ ไม่เพียงพอ และขาดแคลน จึงวางแผนทำธนาคารน้ำ สร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำร่วมกันตลอดเส้นทางน้ำแม่ฟ้า
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการบริหารจัดการลำน้ำแม่ฟ้าให้เอื้อประโยชน์ด้านการผลิตทางการเกษตรของบ้านหมู่ 5 และ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง