ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการให้คําปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมที่มีต่อการลดพฤติกรรมรังแกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมิทธิ์ เจือจินดา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน สถิรมน
คำสำคัญ ความฉลาดทางสังคม;โปรแกรมการให้คำปรึกษา;รังแก;ความรุนแรงในโรงเรียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย การเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมรังแก ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้ทางสังคม การเข้าใจข้อมูลทางสังคม และทักษะทางสังคม โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมเป็นการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบผสมผสานเทคนิค หลังจากใช้โปรแกรมพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรังแกในกลุ่มทดลองลดลง นอกจากนี้คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรังแกหลังการให้คำปรึกษาและคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาเฉพาะด้าน
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการให้คําปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมที่มีต่อการลดพฤติกรรมรังแกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง