ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยมีความสอดคล้องกลมกลืนในตนของนักศึกษาจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางกันยารัตน์ เมืองแก้ว
คำสำคัญ สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม, ความเป็นธรรมทางสังคม, ความสอดคล้องกลมกลืนในตน, นักศึกษาจิตวิทยา, ตัวแปรส่งผ่าน;Humanistic counseling competencies, Social justice, Congruence, Psychology students, Mediator variable
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย รูปแบบการฝึกอบรมที่อิงทฤษฎีการปรึกษาแบบบูรณาการในการพัฒนาสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะการปรึกษาฯ และยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะการปรึกษาฯ โดยส่งผ่านตัวแปรความสอดคล้องกลมกลืนในตน แสดงว่า การที่นักศึกษาจิตวิทยาได้รับการฝึกอบรมจะส่งผลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนในตนเพิ่มสูงขึ้น จากนั้นความสอดคล้องกลมกลืนในตนจะส่งผลทำให้นักศึกษามีสมรรถนะการปรึกษาสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/993/1/gs581150032.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง